Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej

Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej

Podpisaliśmy porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole...

Podpisaliśmy porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole podpisane, dnia 20 stycznia 2009 r. w Warszawie

 

Stronami Porozumienia są:

Image     Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

 

 

 

 

Image     Fundacja Dzieci Niczyje

 

 

 

 

Image      Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego

 

 

 

 

Image     Gender Studies UW

 

 

 

 

Image     Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton”

 

 

 

 

Image     Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego (Londyn)

 

 

 

 

Image     Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

 

 

 

 

Image     Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt"

 

 

 

 

Image     Towarzystwo Rozwoju Rodziny

 

 

 

 

Image     Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

 

 


Ponadto do Porozumienia przystąpili m.in.:
dr Andrzej Depko
dr Alicja Długołęcka
prof. Zbigniew Izdebski
prof. Stanisław Obirek
dr Grzegorz Południewski
prof.  Zbigniew Lew Starowicz
prof. Magdalena Środa
 Strony Porozumienia:

-    świadome, że seksualność jest niezbywalnym elementem, życia każdej jed-nostki od narodzin aż do śmierci,
-    przekonane, że prawo do świadomego, satysfakcjonującego życia seksualnego należy do zbioru fundamentalnych praw człowieka,
-    świadome, że seksualność ma istotny wpływ na wartość i trwałość relacji międzyludzkich oraz, że jest ważnym źródłem indywidualnego szczęścia,
-    świadome, że wiedza o seksualności i oparta na nowoczesnych standardach edukacja seksualna są niezwykle ważne tak dla jakości życia człowieka, jak
i dla ochrony przed wykorzystaniem, instrumentalizacją i przemocą seksual-ną,
-    przekonane o roli, jaką edukacja seksualna odgrywa w kształtowaniu odpo-wiedzialności, podejmowaniu rozsądnych decyzji życiowych, kształtowaniu szacunku dla siebie i innych, budowaniu zdrowych relacji między ludźmi oraz:
-    przekonane o szkodliwości braku wiedzy i szkodliwości wiedzy zideologizowanej w zakresie seksualności,  a także:
-    dostrzegając „przepaść” cywilizacyjną między Polską a innymi krajami euro-pejskimi w zakresie standardów nauczania o seksualności i promocji zdrowia reprodukcyjnego, przede wszystkim jednak:
-    mając poczucie odpowiedzialności za stworzenie polskiej młodzieży warunków do szczęśliwego, odpowiedzialnego życia za siebie i innych od okresu dzieciństwa do okresu dojrzewania oraz wkroczenia w dorosłość,

deklarują, że będą:

1

Działały wspólnie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej.  

2

Przekonywały o konieczności wypracowania i wprowadzenia rozwiązań systemo-wych gwarantujących powszechny i  obowiązkowy, dostosowany do wieku   do-stęp do wiedzy z zakresu seksualności człowieka oparty na międzynarodowych standardach praw człowieka wypracowanych przez ONZ, WHO i Konwencję
o Prawach Dziecka.

 

3

Propagowały interdyscyplinarne podejście do edukacji seksualnej, uwzględniające także jej aspekty kulturowe, etyczne i psychologiczne, a przeciwdziałały traktowaniu jej wyłącznie jako jednego z działów edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej zajmującej się seksualnością i płodnością człowieka.

 

4

Zabiegały o to, aby właściwie prowadzona edukacja seksualna uwzględniła m.in. tematy dotyczące dojrzewania dziewcząt i chłopców, informacje o nowoczesnych metodach i środkach zapobiegania ciąży, profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową w tym HIV/AIDS,  postawy asertywne,  prewencję przemocy seksualnej oraz promowanie relacji partnerskich.

5

Zabiegały o to, aby dopuszczane do użytku szkolnego programy i podręczniki z zakresu edukacji seksualnej gwarantowały pluralizm ujęć i szanowały różnice światopoglądowe oraz zawierały rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy treści nauczania. A także, aby nauczyciele realizujący treści z zakresu edukacji seksualnej prezentowali wysoki poziom merytoryczny i kompetencje etyczne.
                                                                   

6

Piętnowały wszelkie przejawy dyskryminacji, próby upolityczniania problematyki edukacji seksualnej oraz piętrzenia barier ideologicznych utrudniających merytoryczną dyskusję.

7

Podejmowały starania pozyskania większości parlamentarnej  dla rozwiązań wy-pracowanych przez Porozumienie na rzecz dostępności do edukacji seksualnej.

8

Upowszechniały informacje o wynikach badań i raportach dotyczących problematyki związanej z edukacją seksualną.

 

9

Promowały przykłady dobrej praktyki w zakresie upowszechniania edukacji sek-sualnej dzieci i młodzieży.

10

Domagały się egzekucji zobowiązań wynikających z aktualnych przepisów prawnych, które dotyczą edukacji seksualnej.

11

Apelowały o zorganizowanie  sieci  ogólnodostępnych punktów  świadczących     poradnictwo dla młodzieży w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Image