Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Porozumienie na rzecz edukacji seksualnej

Porozumienie na rzecz edukacji seksualnej

POROZUMIENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA

EDUKACJI SEKSUALNEJ

DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSKIEJ SZKOLE

podpisane 20 stycznia 2009 r. w Warszawie

 Stronami porozumienia są:

• Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

• Fundacja Dzieci Niczyje

• Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza

• Genders Studies UW

• Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”

• Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego (Londyn)

• Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

• Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”

• Towarzystwo Rozwoju Rodziny

• Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

 

Ponadto do porozumienia przystąpili m.in.:

• dr Andrzej Depko

• dr Alicja Długołęcka

• prof. Zbigniew Izdebski

• prof. Stanisław Obirek

• dr Grzegorz Południewski

• prof. Zbigniew Lew-Starowicz

• ­­prof. Magdalena Środa.

 

Strony porozumienia:

- świadome, że seksualność jest niezbywalnym elementem życia każdej jednostki od narodzin aż do śmierci

- przekonane, że prawo do świadomego, satysfakcjonującego życia seksualnego należy do zbioru fundamentalnych praw człowieka;

- świadome, że seksualność ma istotny wpływ na wartość i trwałość relacji międzyludzkich oraz że jest ważnym źródłem indywidualnego szczęścia;

- świadome, że wiedza o seksualności i oparta na nowoczesnych standardach edukacja seksualna są niezwykle ważne tak dla jakości życia człowieka, jak i dla ochrony przed wykorzystaniem, instrumentalizacją i przemocą seksualną;

- przekonane o roli, jaką edukacja seksualna odgrywa w kształtowaniu odpowiedzialności, podejmowaniu rozsądnych decyzji życiowych, kształtowaniu szacunku dla siebie i innych, budowaniu zdrowych relacji między ludźmi

 

oraz:

 

- przekonane o szkodliwości braku wiedzy i  szkodliwości wiedzy zideologizowanej w zakresie seksualności,

 

a także:

 

- dostrzegając „przepaść” cywilizacyjną między Polską a innymi krajami europejskimi w zakresie standardów nauczania o seksualności i promocji zdrowia reprodukcyjnego,

 

przede wszystkim jednak:

 

- mając poczucie odpowiedzialności za stworzenie polskiej młodzieży warunków do szczęśliwego, odpowiedzialnego życia za siebie i innych od okresu dzieciństwa do okresu dojrzewania oraz wkroczenia w dorosłość, deklarują, że będą: 

 

1

Działały wspólnie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej.   

 

Przekonywały o konieczności wypracowania i wprowadzenia rozwiązań systemowych gwarantujących powszechny i obowiązkowy, dostosowany do wieku dostęp do wiedzy z zakresu seksualności człowieka, oparty na międzynarodowych standardach praw człowieka wypracowanych przez ONZ, WHO i Konwencję o Prawach Dziecka. 

 

3

Propagowały interdyscyplinarne podejście do edukacji seksualnej, uwzględniające także jej aspekty kulturowe, etyczne i psychologiczne, a przeciwdziałały traktowaniu jej wyłącznie jako jednego z działów edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej zajmującej się seksualnością i płodnością człowieka. 

 

4

Zabiegały o to, aby właściwie prowadzona edukacja seksualna uwzględniła m.in. tematy dotyczące dojrzewania dziewcząt i chłopców, informacje o nowoczesnych metodach i środkach zapobiegania ciąży, profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS, postawy asertywne, prewencję przemocy seksualnej oraz promowanie relacji partnerskich. 

 

5

Zabiegały o to, aby dopuszczane do użytku szkolnego programy i podręczniki z zakresu edukacji seksualnej gwarantowały pluralizm ujęć i szanowały różnice światopoglądowe oraz zawierały rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy treści nauczania. A także, aby nauczyciele realizujący treści z zakresu edukacji seksualnej prezentowali wysoki poziom merytoryczny i kompetencje etyczne. 

 

6

Piętnowały wszelkie przejawy dyskryminacji, próby upolityczniania problematyki edukacji seksualnej oraz piętrzenia barier ideologicznych utrudniających merytoryczną dyskusję. 

 

7

Podejmowały starania pozyskania większości parlamentarnej dla rozwiązań wypracowanych przez porozumienie na rzecz dostępności do edukacji seksualnej. 

 

8

Upowszechniały informacje o wynikach badań i raportach dotyczących problematyki związanej z edukacją seksualną. 

 

9

Promowały przykłady dobrej praktyki w zakresie upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. 

 

10

Domagały się egzekucji zobowiązań wynikających z aktualnych przepisów prawnych, które dotyczą edukacji seksualnej. 

 

11

Apelowały o zorganizowanie sieci ogólnodostępnych punktów świadczących poradnictwo dla młodzieży w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. 

 

 


 

Kilkumiesięczne uzgodnienia między sygnatariuszami doprowadziły do powstania

przewodnika porozumienia na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej

dzieci i młodzieży w polskiej szkole pt. „Założenia i cele edukacji seksualnej”.

 

Pełny tekst przewodnika dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych

sygnatariuszy porozumienia.

 

pobierz przewodnik