Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - STATUT

 

S T A T U T  F U N D A C J IRozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza” zwana w dalszej części statutu ”Fundacją”, ustanowiona przez Andrzeja Depko, zwanego dalej ”Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Łaskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 14 grudnia 2007 r. pod numerem repetytorium A Nr 16201/2007 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001r.) oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2

 1. Fundacja może używać nazwy skróconej ”Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego”.

 2. W stosunkach międzynarodowych Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w brzmieniu ”Foundation for the promotion of sexual health ”.


§ 3

Fundacja ma osobowość prawną.


§ 4

 1. Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego zrealizowania celów społecznych i naukowych Fundacji, Fundacja może także prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.


§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.


§ 8

 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym
  jej nazwę.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.


§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je,
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji


§ 10

Celami fundacji są:

 1. Promocja zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej
  w tych zakresach;

 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, izolacji, segregacji w zakresie seksualności,
  w szczególności ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, niesprawność, stan zdrowia;

 3. Prowadzenie i wspieranie badań medycznych, w szczególności związanych
  ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym;

 4. Promowanie teorii i praktyki w zakresie nauk medycznych, w szczególności związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym;

 5. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki w kraju i za granicą.


§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. kreowanie w społeczeństwie pozytywnej postawy wobec seksualności, uwzględniającej złożone uwarunkowania i czynniki, determinujące seksualne zachowania, relacje i satysfakcję;

 2. działania na rzecz wprowadzania i wdrażania rozwiązań legislacyjnych, służących przeciwdziałaniu różnym formom wykorzystywania seksualnego oraz zapewniających gwarancje dostępu do terapii seksualnej zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy seksualnej;

 3. propagowanie modelu bezpiecznego seksu;

 4. promowanie powszechnej, dostępnej edukacji seksualnej opartej o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej;

 5. organizowanie inicjatyw edukacyjnych zmierzających do podwyższenia świadomości seksualnej społeczeństwa i wiedzy o zdrowiu seksualnym;

 6. podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia seksuologii do programów kształcenia na uczelniach medycznych i wydziałach psychologii;

 7. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia liczebności kadry seksuologów
  i liczby placówek lecznictwa seksuologicznego;

 8. współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;

 9. współpracę z instytucjami publicznymi w kraju i poza granicami RP;

 10. organizowanie praktyk i szkoleń w kraju i poza granicami RP;

 11. propagowanie wśród lekarzy nowych metod farmako- i psychoterapii w leczeniu zaburzeń seksualnych;

 12. rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie promocji zdrowia seksualnego;

 13. fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród osobom za szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych Fundacji;

 14. współpracę z organami samorządu lekarskiego w zakresie dotyczącym ochrony
  i promocji zdrowia oraz badań medycznych;

 15. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

 16. patronowanie, organizowanie, współfinansowanie lub finansowanie:

 1. badań nad seksualnością w zakresie psychiatrii, ginekologii, neurologii, urologii i innych dziedzinach pokrewnych;

 2. konferencji, sympozjów i szkoleń w kraju i za granicą oraz ich obsługa.

 3. działalności wydawniczej, promocyjnej, oświatowej i informacyjnej;

 4. rozwoju programów komputerowych stosowanych w medycynie.

 5. badań profilaktycznych

 1. organizowanie i prowadzenie poradni specjalistycznych w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego,

 2. prowadzenie kształcenia podyplomowego: lekarzy, psychologów, pedagogów, prawników, socjologów i antropologów,

 3. prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla: dziennikarzy, pracowników wymiaru sprawiedliwości, edukatorów seksualnych,

 

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji


§ 13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe i prawa majątkowe , nabyte w trakcie działalności Fundacji. .§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.§ 15

Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek są:

 1. darowizny, spadki i zapisy; dotacje ,subwencje i inne przysporzenia majątkowe osób prawnych i fizycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych

 2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

 3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

 4. dywidendy i zyski z akcji i udziałów;

 5. odsetki od środków pieniężnych Fundacji.

 6. dochody z działalności gospodarczej

 7. inne źródła określone każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu§ 16

 1. Dochody mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat krótko i długoterminowych, w papierach wartościowych.§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.


§ 18

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują darowizny lub subwencji (jednorazowej
  lub łącznej) na rzecz Fundacji w wysokości równej, co najmniej 25.000,00zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.


§ 19

 1. Fundacja działa na podstawie planu dochodów i wydatków, zatwierdzonego
  przez Zarząd.

 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI


§ 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji


§ 21

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych
  oraz organem kontroli wewnętrznej i nadzoru Fundacji.

 2. Do zadań Rady należy:

 1. bieżący nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

 3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

 4. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

 5. sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji;

 6. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;

 7. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji;

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium;

 9. uchwalanie regulaminów Fundacji, w szczególności regulaminów korzystania
  z majątku i świadczeń Fundacji;

 10. wnioskowanie do Fundatora o powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

 11. reprezentowanie Fundacji w sprawach pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją.

 1. Rada Fundacji może żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań, wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty oraz uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 2. Rada Fundacji ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

§ 22

Rada reprezentuje Fundację w umowie między członkiem Zarządu a Fundacją oraz w sporze między członkiem Zarządu a Fundacją. W wypadkach tych Fundację reprezentuje dwóch członków Rady działających łącznie lub pełnomocnik powołany w tym celu uchwałą Rady.


§ 23

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.

 2. Członków Rady powołuje Fundator. Fundator może powoływać członków Rady
  w każdym czasie.

 3. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, jego kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady przysługują Przewodniczącemu Rady.

 4. Kadencja członka Rady Fundacji trwa 3 lata.


§ 24

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji

 2. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia.

 3. Postanowienie ustępu 2 niniejszego paragrafu nie narusza uprawnień Rady
  do reprezentowania Fundacji w umowie o pracę z członkiem Zarządu.

 4. Członkiem Rady nie może być pracownik Fundacji.

 5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo z winy umyślnej.


§ 25

 1. Mandat członka Rady wygasa wskutek:

 1. upływu kadencji członka Rady;

 2. rezygnacji członka Rady z pełnienia tej funkcji;

 3. śmierci członka Rady;

 4. odwołania członka Rady z tej funkcji.

 1. Członek Rady może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.

 2. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady, skład Rady będzie niezgodny
  z postanowieniem § 23 ust. 1 Statutu, Fundator obowiązany jest niezwłocznie powołać nowego członka Rady w celu uzupełnienia jej składu.


§ 26

 1. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza Rady Fundacji.

 2. Przewodniczący Rady prezentuje stanowisko Rady na zewnątrz oraz wobec Fundatora i Zarządu, jak również przygotowuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

 3. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków,
  jego funkcje pełni inny członek Rady, przez Przewodniczącego upoważniony.
  W przypadku braku upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.


§ 27

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku, jak również dokonuje czynności kontrolnych w ustalonym przez siebie zakresie i czasie.

 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

 3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 4. W razie śmierci lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego Rady, uchwała Rady o wyborze nowego Przewodniczącego może zapaść mimo braku obecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.


§ 28

 1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji.

 2. O terminie posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia członków Rady oraz - jeżeli w posiedzeniu ma uczestniczyć członek Zarządu - Zarząd, co najmniej na 15 dni przed planowanym posiedzeniem.

 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 5. Udział osób wymienionych w pkt. 4 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 6. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządzany jest protokół§ 29

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, mogą jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.ZARZĄD FUNDACJI


§ 30

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych
  przez Fundatora na czas nieoznaczony.

 3. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, jego kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują Radzie Fundacji.


§ 31

Fundator może zostać członkiem Zarządu.


§ 32

 1. Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Fundacji, przy czym wybór wiceprezesa nie jest obligatoryjny.

 2. Pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator.

 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 33

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 2. Zarząd w szczególności:

 1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz preliminarz kosztów;

 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia je Radzie,

 4. sporządza sprawozdanie z działalności Zarządu i przedstawia je Radzie;

 5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

 6. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

 8. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz racjonalność i prawidłowość wydatkowania środków Fundacji;

 9. tworzy i likwiduje zakłady Fundacji;

 10. podejmuje uchwały o przystąpieniu do spółek i fundacji;

 11. podejmuje uchwały w sprawie zmian Statutu, połączenia Fundacji z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

 12. zatrudnia kierowników zakładów oraz uchwala regulamin organizacyjny zakładów Fundacji.


§ 34

 1. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego
  przez Radę.

 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i wtedy nie otrzymują wynagrodzenia lub mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.


§ 35

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.

 2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.


§ 36

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.


§ 37

 1. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:

 1. jego odwołania z tej funkcji

 2. śmierci członka Zarządu

 3. rezygnacji członka Zarządu z pełnienia tej funkcji.

 1. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.


§ 38

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej, w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

 3. W razie śmierci Prezesa Zarządu lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, uchwała o wyborze nowego Prezesa Zarządu może zapaść na posiedzeniu Zarządu, w którym nie uczestniczy Prezes. W takim wypadku posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady.

 4. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa.


§ 39

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
  na kwartał

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na żądanie członka Zarządu lub Rady Fundacji.

 3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są na posiedzeniu obecni, a żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia
  lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

 5. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.


§ 40

 1. Członek Rady Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Zarząd obowiązany jest rozpatrzyć sprawę, o której rozpatrzenie wniosła Rada,
  na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu żądania Rady.


Sposób Reprezentacji


§ 41

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działając łącznie.

 2. W sprawach z zakresu stosunków pracy oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,00 ( pięciu tysięcy) złotych – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie Prezes Fundacji.

 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

 4. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczanie pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.


ROZDZIAŁ V

Połączenie Fundacji


§ 42

 1. Fundacja może połączyć się z inna fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać ograniczony cel Fundacji.

 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwałyROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu


§ 43

 1. Zmiana Statutu nie może powodować ograniczenia lub zmiany celów Fundacji.

 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Fundacji


§ 44

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 3. Likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu, chyba, że Fundator wyznaczy
  do pełnienia funkcji likwidatora inną osobę lub osoby.

 4. Z ważnych powodów Fundator może, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych likwidatorów, odwołać likwidatora.

 5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące spawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności
  i wypełnić zobowiązania Fundacji.

 6. W granicach swoich kompetencji, określonych w punkcie 4 niniejszego paragrafu, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw Fundacji oraz reprezentowania jej
  na zewnątrz. W tym samym zakresie przysługują im wszystkie uprawnienia Zarządu.

 7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.ROZDZIAŁ VIII

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 45

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , działalność gospodarczą w zakresie:

- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.61.Z)

- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.62.Z)

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD47.91.Z)

- wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

- działalność portali internetowych (PKD63.12.Z)

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD70.21.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

- działalność agencji reklamowych (PKD73.11.Z)

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD73.12.B)

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD73.12.C)

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD73.12.D)

- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

- działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

- działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

- działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

- praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),

- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

- artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD90.03.Z)

- działalność organizacji profesjonalnych (PKD94.12.Z)

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

 

 1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych .

 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd , który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

 3. Zarząd określi zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację .

 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia lub koncesje, jeżeli będzie to wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ IXPostanowienia końcowe

§ 46

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.Rozdział X

Działalność Fundacji jako organizacji pożytku publicznego§ 47

1.Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

2.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

3. Fundacja posiada statutowy kolegialny organ nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

4/ Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5/ Fundacja nie może:

a/ udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

b/ przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/ wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d/ dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6/ Działalność pożytku publicznego, prowadzona przez Fundację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację, pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

7/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.§ 48

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- ochrony i promocji zdrowia;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

-działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego;

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.§ 49Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

- wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

- działalność portali internetowych (PKD63.12.Z)

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD70.21.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

- działalność agencji reklamowych (PKD73.11.Z)

- badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

- działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

- działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

- działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

- praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),

- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

- artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD90.03.Z)

- działalność organizacji profesjonalnych (PKD94.12.Z)

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

§ 50

 

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.25 lutego 2012 r.