Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Cele Fundacji

Cele Fundacji

Celami fundacji są:
1.    Promocja zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej w tych zakresach
2.    Przeciwdziałanie dyskryminacji, izolacji, segregacji w zakresie seksualności, w szczególności ze względu na płeć, wiek, orientację

       seksualną, niesprawność, stan zdrowia
3.    Prowadzenie i wspieranie badań medycznych, w szczególności związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym
4.    Promowanie teorii i praktyki w zakresie nauk medycznych, w szczególności związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym
5.    Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki w kraju i za granicą.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- kreowanie w społeczeństwie pozytywnej postawy wobec seksualności, uwzględniającej złożone uwarunkowania i czynniki,

  determinujące seksualne zachowania, relacje i satysfakcję;
- działania na rzecz wprowadzania i wdrażania rozwiązań legislacyjnych, służących przeciwdziałaniu różnym formom wykorzystywania

  seksualnego oraz zapewniających prawne gwarancje dostępu do terapii seksualnej ofiarom i sprawcom przemocy seksualnej;
- propagowanie modelu bezpiecznego seksu;
- promowanie powszechnej, dostępnej edukacji seksualnej opartej o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej;
- organizowanie inicjatyw edukacyjnych zmierzających do podwyższenia świadomości seksualnej społeczeństwa i wiedzy o zdrowiu

  seksualnym;
- podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia seksuologii do programów kształcenia na uczelniach medycznych i wydziałach

  psychologii;
- podejmowanie działań na rzecz zwiększenia liczebności kadry seksuologów i liczby placówek lecznictwa seksuologicznego;
- współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
- współpracę z instytucjami publicznymi w kraju i poza granicami RP;
- organizowanie praktyk i szkoleń w kraju i poza granicami RP;
- propagowanie wśród lekarzy nowych metod farmako- i psychoterapii w leczeniu zaburzeń seksualnych;
- rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie promocji zdrowia seksualnego;
- fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród osobom za szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych Fundacji;
- współpracę z organami samorządu lekarskiego w zakresie dotyczącym ochrony i promocji zdrowia oraz badań medycznych;
- współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
- organizowanie lub finansowanie:
a) badań nad seksualnością w zakresie psychiatrii, ginekologii, neurologii i innych dziedzinach pokrewnych,
b)    konferencji, sympozjów i szkoleń,
c)    działalności wydawniczej, promocyjnej, oświatowej i informacyjnej,
d)    rozwoju programów komputerowych stosowanych w medycynie.